alt

درباره مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

پس از طی فرآیند کانون ارزیابی، تدوين برنامه آموزش و توسعه سرمایه انسانی متناسب با خروجی کانون ارزیابی، مهم ترین مأموریت مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی گروه مشاوران تدبیر است.

برخی از اهداف مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی عبارتند از:

  • شناساندن سياست‌ها و استراتژي‌هاي ستاد در مجموعه از طریق اجرای دوره‌های آموزشی متناسب و تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در مجموعه ستاد
  • ايجاد بسترهاي ارتباطي مناسب ما بين واحدهای توسعه منابع انسانی در جهت توسعه دانش فني آنان
  • گسترش واشاعه فرهنگ سازماني از طریق ارائه آموزش‌هاي مربوط به ترويج و نهادینه سازی ارزش‌های محوری ستاد
  • ارتقای دانش سازماني از طریق مستندسازي تجربيات شركت‌ها و نشر در مجموعه، ايجاد شرايط براي تبادل تجربه (مثل گردهمايي‌هاي جمعي)، الگوسازي دروني و بيروني و انتشار بهترين عملكرد،  جمع‌بندي و  درس اندوزي از رويدادهاي بزرگ هلدينگ
  • نشر آخرين اخبار، به روز كردن دانش و آگاهی‌ها، توليد كتاب، فيلم و نوار و ابزارهای آموزش و پرورشی و ترويج شيوه‌هاي نوين پرورش مديران نظير مربيگري و منتورينگ
  • حمايت از ايده هاي بكر در فرآیندهای آموزش و توسعه، طرح رویکردهای نوین و ترويج آنها در شركت ها

پروژه های جاری

پروژه های خاتمه یافته

large desktopdesktoptabletphone