alt

 

کانون ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان گروه خدمات مدیریت بصیر، سه شنبه 15 مهر در مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر برگزار شد. در این کانون 14 نفر از کارشناسان عملیاتی گروه بصیر و شرکت های دیدگاهان نوین، دیدگاهان سیستم دانش فردا و تدبیر برتر از لحاظ شایستگی های سازمانی در هفت عنوان سازمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

طبق مدل طراحی شده برای این کانون، چهار مرحله آزمون الکترونیکی، یک مصاحبه عمومی و یک مصاحبه تخصصی از شرکت کنندگان اخذ شد.

ارزیابی شایستگی ها و صلاحیت حرفه ای مدیران و کارکنان شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یکی از اصلی ترین مأموریت های مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر است.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone